Антикорупційна діяльність

Антикорупційна діяльність

Закон України “Про запобігання корупції”

Національне агентство з питань запобігання корупції

ʼ«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ генерального директора-художнього керівника

Львівського національного академічного театру опери та балету

імені Соломії Крушельницької

від «18» березня 2020 року № 74/1

 

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Львівському національному академічному театрі опери та балету

імені Соломії Крушельницької

 1. Загальні положення
 2. Це Положення визначає завдання, функції та права уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької (надалі – Уповноважена особа).
 3. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції» (надалі – Закон).
 4. Обов’язки Уповноваженої особи тимчасово покладаються на особу з числа штатних працівників Театру до часу створення окремого уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) відповідно до частини першої статті 13-1 Закону. При виконання таких обов’язків Уповноважена особа діє як самостійна та функціонально незалежна.
 5. Генеральний директор-художній керівник Театру забезпечує гарантії незалежності Уповноваженої особи від впливу чи втручання у її роботу.

Уповноважена особа забезпечується окремим службовим приміщенням, матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на неї завдань.

 1. Втручання у діяльність Уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на Уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняються.

У разі відсутності Уповноваженої особи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці та з інших причин, її обов’язки виконує інша особа (за її згодою), визначена генеральним директором-художнім керівником Театру.

 1. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.
 2. Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

 

 1. Основні завдання, функції та права Уповноваженої особи
 2. Основними завданнями Уповноваженої особи є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідального суб’єкта, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення генеральному директору-художньому керівнику Театру відповідних пропозицій;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування генерального директора-художнього керівника Театру та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону;

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

8) інформування генерального директора-художнього керівника Театру, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

 1. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону;

2) розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції Театру;

3) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності Театру, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить генеральному директору-художньому керівнику Театру пропозиції щодо таких заходів;

4) забезпечує підготовку антикорупційної програми відповідального суб’єкта, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання, у випадках, визначених Законом;

5) здійснює підготовку звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надає пропозиції щодо внесення змін до антикорупційної програми за результатами такого періодичного перегляду, у разі її наявності у Театрі;

6) надає структурним підрозділам та їх працівникам методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

7) вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує генерального директора-художнього керівника Театру та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

8) проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють у Театрі (працювали або входять чи входили до складу утвореної у відповідальному суб’єкті конкурсної комісії), відповідно до частини другої статті 49 Закону декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

9) надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

10) організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;

11) співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

12) надає працівникам Театру або особам, які проходять у них службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

13) здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом;

14) інформує генерального директора-художнього керівника Театру, Національне агентство, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками Театру;

15) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником Театру корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

16) повідомляє у письмовій формі генерального директора-художнього керівника Театру про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками Театру з метою забезпечення дотримання відповідальним суб’єктом вимог частини другої, четвертої, п’ятої статті 65 Закону;

17) інформує Національне агентство у разі ненаправлення кадровою службою відповідального суб’єкта завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

18) організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;

19) веде облік працівників Театру, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

20) візує проєкти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєкти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів;

21) щопівроку надає Національному агентству інформацію щодо діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції та інформацію щодо уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції;

22) щороку до 15 лютого року, наступного за звітним, здійснює заходи з організації подання до Національного агентства інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до статті 20 Закону;

23) взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідальних суб’єктів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

 1. Уповноважена особа з метою виконання покладених на неї завдань має право:

1) витребувати, відповідно до пункту 1 частини другої статті 53-9 Закону, від інших структурних підрозділів Театру документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії;

2) викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі керівника, заступників керівника Театру;

3) звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;

4) виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод;

5) отримувати від посадових та службових осіб Театру письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог та обмежень;

6) мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є Театр, з урахуванням обмежень, встановлених законом;

7) брати участь та проводити для працівників Театру внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;

8) здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі, в юридичних особах;

9) надсилати за підписом генерального директора-художнього керівника Театру запити до підпорядкованих працівників, з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноважену особу завдань;

10) вносити подання генеральному директору-художньому керівнику Театру про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень у сфері захисту викривачів;

11) ініціювати перед генеральним директором-художнім керівником Театру питання проведення перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в підрозділах;

12) проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів Театру та надавати інформацію про них генеральному директору-художньому керівнику Театру.

 1. Уповноважена особа забезпечує своєчасність та повноту виконання покладених на неї завдань та обов’язків.
 2. Уповноважена особа підзвітна і підконтрольна генеральному директору-художньому керівнику Театру.